Opłata konsumencka – dyrektywa SUP. Od 01 stycznia 2024 roku weszły w życie przepisy ustawy wprowadzające w Polsce obowiązek pobierania opłaty konsumenckiej od kubków i pojemników jednorazowych zawierających tworzywa sztuczne. Przy składaniu zamówienia w polu uwagi od klienta prosimy o informację jeśli produkty kupione w MyHappyOcean nabyte są na potrzeby własne (UŻYTKOWNIK KOŃCOWY).
ZOBACZ WIĘCEJ!!!

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

                                                                                 

1. Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług przez firmę MyHappyOcean Iwona Kukielewska.

2. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest MyHappyOcean Iwona Kukielewska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zapłocie 256, 02-970 Warszawa, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, REGON: 015487393, NIP:9511538610, e-mail: sklep@myhappyocean.pl, tel. kom.: (+48) 509 295 620, (+48) 504 079 992, zwana dalej "Administratorem".

3. Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies obejmuje w szczególności należącą do MyHappyOcean stronę internetową myhappyocean.pl i prowadzony przez MyHappyOcean sklep internetowy.

4. Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

5. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie danych niezbędnych do realizacji zamówień oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

6. Podanie danych osobowych w celu realizacji zamówień jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne, żeby zamówienia mogły zostać zrealizowane.

7. Pomimo iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych oznaczonych jest niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne

Cel przetwarzania danych osobowych

8. Dane przetwarzane w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną.

9. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora danych. Mogą być też przetwarzane w celu dochodzenia przez Administratora wobec klienta ewentualnych roszczeń związanych z umową.

10. Oprócz informacji niezbędnych do zawarcia i realizacji ewentualnej umowy dostarczasz nam również informacje pochodzące z korespondencji: udostępniasz niektóre dane osobowe, jeżeli będziesz się z nami kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także używając formularzy kontaktowych udostępnionych na stronie www lub kontaktując się z nami za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

11. Klientowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Przetwarzanie danych osobowych

12. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnymi z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostepnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

14. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas nieokreślony w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane są przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Prawa klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych

15. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, klientowi przysługują następujące prawa:

 1.  prawo dostępu do danych klienta, w tym uzyskania kopii danych
 2.  prawo żądania sprostowania danych
 3.  prawo do usunięcia danych
 4.  prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 5.  prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat
 6.  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

16. W celu realizacji swoich praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: sklep@myhappyocean.pl lub droga pocztową na adres MyHappyOcean, Iwona Kukielewska, ul. Zapłocie 256, 02-970 Warszawa

Komu możemy udostępniać dane klienta

17. Twoje dane osobowe możemy udostępniać:

 1. pracownikom naszej firmy
 2. współpracującymi z nami osobom
 3. dostawcom usług kurierskich i pocztowych
 4. dostawcom usług płatności elektronicznych
 5. dostawcom sieci informatycznej
 6. dostawcom technologii wykorzystywanych przez Witryne
 7. dostawcom usług księgowych
 8. innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych

18. Podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli tego wymagają obowiązujące przepisy prawa.

Jakie dane zbieramy

19. Myhappyocean będzie od Państwa zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na stronie www.myhappyocean.pl tj.

 1. nazwisko i imię
 2. adres zamieszkania
 3. adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres firmy / zamieszkania
 4. adres e-mail
 5. numer telefonu

20. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: sklep@myhappyocean.pl

Pliki cookies

21 . Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny używamy "plików cookie".

22. Pliki cookies używane są w następujących celach:

 1. zapewnienie dostępu do usług poszukuje klient na naszej stronie www i w sklepie internetowym
 2. udoskonalenia strony www i świadczonych przez nas usług
 3. zapewnienia bezpieczeństwa na naszej stronie www i w sklepie internetowym
 4. monitorowania ruchu użytkowników w serwisie
 5. w celach marketingowych korzystając przy tym z anonimowych i pseudonimizowanych danych

23. Administrator może używać plików cookies, kiedy klient korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem sklepu internetowego. Pliki cookies,które mogą zostać użyte na stronach internetowego serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera - w takim przypadku użytkownik jest anonimowy . Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze uzytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputerem użytkownika.

24. Klient może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi przeglądarek internetowych. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.

25. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności i Cookies. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników Witryn. Jeżeli nadal korzystasz z naszych stron internetowych po wprowadzeniu zmian, akceptujesz zmienione zasady.

pixel