Opłata konsumencka – dyrektywa SUP. Od 01 stycznia 2024 roku weszły w życie przepisy ustawy wprowadzające w Polsce obowiązek pobierania opłaty konsumenckiej od kubków i pojemników jednorazowych zawierających tworzywa sztuczne. Przy składaniu zamówienia w polu uwagi od klienta prosimy o informację jeśli produkty kupione w MyHappyOcean nabyte są na potrzeby własne (UŻYTKOWNIK KOŃCOWY).
ZOBACZ WIĘCEJ!!!

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MYHAPPYOCEAN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz.1204 z póź. zm.).

2. Regulamin jest udostępniany Kupującemu nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.myhappyocean.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie. Dostępny pod adresem www.myhappyocean.pl. Sklep internetowy prowadzony jest przez MyHappyOcean Iwona Kukielewska z siedzibą w Warszawie przy ul. Zapłocie 256, 02-970 Warszawa, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, REGON 015487393, NIP: 9511538610, e-mail: sklep@myhappyocean.pl , tel. kom: (+48 509 295 620), (+48 504 079 992).

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą Kupującego korzystającego ze sklepu internetowego MyHappyOcean na stronie www.myhappyocean.pl .

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady Rejestracji i korzystania z Konta
 2. warunki i zasady składania zamówień
 3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu

5. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego przestrzegania i stosowania.

7. Zakup w sklepie internetowym MyHappyOcean oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Definicje

§ 2.

Użyte w niniejszym Regulaminie słowa pisane wielką literą, jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane inaczej w dalszej części Regulaminu, oznaczają:

 1. Dane - dane osobowe Kupującego podane przy Rejestracji, w trakcie korzystania ze sklepu internetowego myhappyocean
 2. Hasło - alfanumeryczny ciąg znaków identyfikujących Użytkownika w czasie logowania się do sklepu internetowego. Hasło składa się z minimum 8 znaków i zawiera co najmniej jedną dużą literę i co najmniej jedną cyfrę
 3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 5. Konto - administrowany przez myhappyocean zbiór Danych oraz informacji o uprawnieniach Użytkownika
 6. Logowanie - proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta
 7. Produkt - towary sprzedawane w sklepie MyappyOcean
 8. Regulamin - regulamin sklepu internetowego MyHappyOcean
 9. Rejestracja - procedura zakładania konta
 10. Sklep - sklep internetowy MyHappyOcean dostępny na stronie www.myhappyocean.pl
 11. Kupujący - każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie na Produkty w Sklepie
 12. Umowa - oznacza umowę, zawartą pomiędzy Kupującym a MyHappyOcean z chwilą zakończenia Rejestracji oraz akceptacji Regulaminu, której przedmiotem sa zasoby usługi świadczone przez MyHappyOcean w ramach Sklepu na warunkach określonych w Regulaminie
 13. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów lub Sprzedaż Produktu elektronicznego pomiędzy Kupującym a MyHappyOcean zawierana z wykorzystaniem Sklepu
 14. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Rejestracja użytkownika

§ 3.

1. W celu Rejestracji Kupujący wypełnia formularz rejestracyjny i akceptuje Regulamin.

2. W procesie Rejestracji Kupujący zakłada Konto.

3. Adres e-mail podany przez Kupującego powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że może być podczas Rejestracji wykorzystany tylko przez jednego Kupującego.

4. W terminie 24 godzin od wykonania czynności opisanych w punkcie 1. Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym - link aktywujący , za pomocą którego powinien dokonać potwierdzenia rejestracji (aktywacja Konta).

5. Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i jest wymagana ponowna Rejestracja.

6. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.

7. Po zakończeniu Rejestracji oraz akceptacji Regulaminu tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mail podany przez kupującego w formularzu rejestracyjnym oraz dochodzi do zawarcia Umowy.

8. W terminie 14 dni od Rejestracji, Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres e-mail: sklep@myhappyocean.pl, lub pisemnie na adres MyHappyOcean, Iwona Kukielewska, ul. Zapłocie 256, 02-970 Warszawa.

9. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.

10.Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy skutkuje likwidacją Konta.

Rozwiązanie Umowy

§ 4.

1. Kupujący może rozwiązać Umowę elektronicznie korzystając z funkcji Konta, przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@myhappyocean.pl, lub pisemnie na adres: MyHappyOcean, Iwona kukielewska, ul. Zapłocie 256, 02-970 Warszawa.

2. MyHappyOcean przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Kupującym Umowy:

 1. w przypadku naruszenia Umowy przez Kupującego, w tym przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez myhappyocean w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Zasobów lub w przypadku likwidacji Konta - ze skutkiem natychmiastowym
 2. w pozostałych przypadkach - z miesięcznym okresem wypowiedzenia

3. Wypowiedzenie Umowy przez myhappyocean następuje na podstawie złożenia Kupującemu oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Kupującego w Koncie lub przez złożenie tego Oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Kupującego adres e-mail jest niewłaściwy.

4. Rozwiązaniie Umowy zawartej pomiędzy Kupującym a myhappyocean skutkuje likwidacją Konta.

Obowiązki Kupującego

§ 5.

1. Kupujący jest zobowiązany do:

 1. korzystania ze Sklepu w sposób uniemożliwiający wgląd i ingerencję osób trzecich w Hasło Kupującego
 2. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodowac uszkodzenie oprogramowania, z którego korzysta Sklep
 3. korzystania z zakupionych Produktów w sposób zgodny z prawem

2. Wszystkie elementy Sklepu, np. teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki (też ich kompilacje) i oprogramowanie, stanowią przedmiot praw wyłącznych myhappyocean i jego dostawców i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Kupujący zobowiązuje się do niewprowadzania w Sklepie jakichkolwiek zmian oraz niekorzystania bez zgody MyHappyOcean z zawartosci Sklepu w inny sposób niż okreslony w niniejszym Regulaminie.

3. Kupujący nie jest uprawniony do kopiowania oraz rozpowszechniania Produktów w jakikolwiek sposób wykraczających poza zakres dozwolonego użytku osobistego.

PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Zamówienia

§ 6

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, należy wejść na stronę internetową www.myhappyocean.pl , dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.

2. Kupujący mający dostęp do Sklepu z terytorium znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest odpowiedzialny za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym na terytorium, z którego korzysta ze Sklepu.

3. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

4. Kupujący posiadający Konto może składać zamówienia po zalogowaniu się do Sklepu.

5. Kupujący nie posiadający Konta może składać zamówienia korzystając z dostępnej w sklepie opcji bez rejestracji. Warunkiem złożenia zamówienia przez Użytkownika jest dokonanie akceptacji niniejszego Regulaminu.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będziemy Państwa powiadamiać o realizacji zamówienia.

7. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 10.00, w soboty, niedziele oraz święta - bedą realizowane nastepnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizacje złożonego zamówienia, firma MyHappyOcean zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe nie będą realizowane.

10.Sklep myhappyocean zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

§ 7.

1. Wymagania techniczne niezbędne do złożenia Zamówienia:

 1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS
 2. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej
 3. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługujaca standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np Internet Explorer, w wersji 9.0 lub nowszej, Mozila Firefox w wersji 7.0 lub nowszej. Google Chrom w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej
 4. włączona obsługa Java Script oraz cookies
 5. karta graficzna obsługujaca rozdzielność ekranu co najmniej 1024 x 768 pikseli

2. W związku ze zmianami technologicznymi może dojśc do zmiany wymogów wskazanych powyżej.

§ 8.

1. Kupujący może składać Zamówienia na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu.

2. Zakres dostępnych Produktów może ulec zmianie w szczególności z powodu:

 1. rozszerzenia ofery produktów
 2. wycofania ze sprzedaży niektórych produktów

§ 9.

1. W celu złożenia Zamówienia Kupujący może skorzystać z wyszukiwarki pozwalającej na wyszukanie konkretnych Produktów.

2. Podczas składania Zamówienia Kupujący wybiera konkretne Produkty, wskazuje ich liczbę, nastepnie klika ikonę "Dodaj do koszyka".

3. W trakcie wyboru przez Kupującego Produktow może on przejrzeć dotychczas wybrane Produkty klikając na ikonę "Koszyk".

4. Jeżeli Kupujący chce zrezygnować z niektórych Produktów wybranych przez siebie, powinien zaznaczyć Produkty wybrane do usunięcia, a nastepnie kliknąć ikonę "Usuń z koszyka".

5. Po wybraniu Produktow Kupujący powinien kliknąć ikonę "Do kasy", a następnie powinien wpisać lub wybrać z listy podanej w formularzu rejestracyjnym (dotyczy użytkownika posiadającego Konto)

 1. dane do faktury
 2. dane do dostawy

6. Następnie Kupujący powinien kliknąć ikonę "Sposób płatności" i wybrać jeden z proponowanych sposobów zapłaty.

7. Kupujący wybiera również sposób dostawy spośród dostępnych dla danego sposobu płatności.

8. Po wyborze sposobu płatności oraz sposobu dostawy Kupujący powinien kliknąć ikonę "Do kasy" , która umożliwia dostęp do wszystkich informacji dotyczących zamówienia.

9. Po podaniu przez Kupującego wszelkich danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie zamówienia obejmuje:

 1. przedmiot Zamówienia
 2. jednostkowa oraz łączna cena Zamówienia, koszty dostawy
 3. wybrany sposób płatności
 4. sposób dostawy
 5. czas dostawy
 6. miejsce dostawy

10. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien kliknąć ikonę "Zamawiam i płacę".

11. Wysłane przez Kupującego Zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z myhappyocean, zgodnie z treścią Regulaminu.

12. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Podsumowanie Zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich warunków Zamówienia, zawierającą ostateczne powierdzenie wszystkich istotnych warunków Zzmówienia oraz, w przypadku Konsumenta, formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży.

13. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

15. Płatność dokonywana przez Kupującego obejmuje cenę Produktu oraz koszty dostawy.

16. Po wyborze sposobu płatności oraz po złożeniu zamówienia Kupujący zostaje przekierowany poza Sklep w celu dokonania płatności. Usługa płatności świadczona jest przez osoby trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty.

17. Kupujący nie ma obowiązku złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

18. Sklep nie udziela gwarancji na Produkt.

Dostawa

§ 10.

1. Złożone przez Kupującego zamówienie zostanie zrealizowane przez MyHappyOcean w ciągu 2 dni roboczych (poniedzialek - piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych) od otrzymania płatności za zamówione Produkty. termin obejmuje przygotowanie do wysyłki po stronie Sklepu oraz dostawę przez przewoźnika.

2. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

3. Zmiany zamówienia, jak również jego anulowanie Kupujący może dokonywać drogą elektroniczną na adres: sklep@myhappyocean.pl.

4. Zmiany lub anulowania zamówienia Kupujący może dokonać jedynie do momentu wysłania przez myhappyocean zamówionych Produktow.

Ceny i metody płatności

§ 11.

1. Podana w momencie składania zamówienia cena Produktów jest wiążąca.

2. Ceny Produktów nie zawierają kosztów przesyłki zamówienia.

3. Sklep MyHappyOcean wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP

4. Sklep oferuje następujące formy płatności:

 1. karta płatnicza
 2. przelew internetowy, bankowy
 3. Przelewy24
 4. płatnośc przy odbiorze

5. Płatności dokonywane poprzez przelew internetowy, przelew bankowy oraz płatność kartą kredytową są realizowane za pośrednictwem Przelewy24.

6. Kupujący jest informowany również o kosztach przesyłki Zamówienia przy dokonywaniu wyboru formy płatności.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

Odstąpienie

§ 12.

1. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, ma prawo odstapić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

2. Termin odstąpienia wynosi w przypadku Umowy sprzedaży towaru 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Kupującego.

3. Po upływie terminu wskazanego powyżej prawo do odstąpienia Umowy sprzedaży wygasa.

4. Aby skorzystac z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący musi powiadomić myhappyocean o swojej decyzji o odstapieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub pocztą).

5. Aby zachować termin do odstąpienia umowy sprzedaży, wystarczy aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

Skutki odstąpienia

§ 13.

1. W przypadku odstapienia od Umowy sprzedaży przez Kupującego, myhappyocean zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MyHappyOcean).

2. Zwrot płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później 14 dni od dnia, w którym myhappyocean został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. MyHappyOcean wstrzymuje zwrot płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

5. Myhappyocean nie odbiera towaru od Kupującego.

6. Kupujący jest zobowiązany do odesłania towaru na adres: MyHappyOcean, Iwona Kukielewska, ul. Zaplocie 256, 02-970 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował MyHappyOcean o odstapieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem 14 dni.

7. Kupujący ponosi bezpośrednio koszty zwrotu towaru.

REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące produktów

§ 14.

1. Myhappyocean jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady w zakresie okreslonym w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych prawnie, lub na podstawie Regulaminu, należy kierować:

 1. pisemnie na adres: MyHappyOcean, Iwona Kukielewska, ul. Zapłocie 256, 02-970 Warszawa lub
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@myhappyocean.pl

3. Reklamacja Kupującego jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Kupujący otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji na papierze lub w formie wiadomości e-mail.

4. Reklamacje i zwroty sa rozpatrywane przez producentów i/lub rzeczoznawcę.

5. Konsument ma prawo wyboru w kwestii usunięcia niezgodności: naprawę lub wymianę na nowy produkt (jesli to możliwe), obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy i odstapienia od umowy.

6. Myhappyocean nie udziela gwarancji na Produkt.

WYSYŁKA I ODBIÓR PRODUKTÓW

§ 15.

Wszystkie produkty zamówione przez Kupującego w Sklepie MyHappyOcean są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, ewentualnie innej firmy kurierskiej. W zależności od ilości zamówionych produktow koszty wysyłki towaru są zmienne i zależą od wagi zamówienia.  Koszty wysyłki opłaca Kupujący. Zamówienia realizujemy na terenie Polski od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Paczki wysyłamy w terminie 2 dni roboczych od daty zaksięgowania należnej kwoty na naszym rachunku bankowym. Płatność można dokonać za pomocą karty płatniczej, przelewu bankowego, przelewu internetowego lub w przypadku odbioru osobistego w momencie odbioru towaru. Zaleca się sprawdzenie dostarczonych paczek w obecności kuriera podczas odbioru towaru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16.

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupujących treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez myhappyocean zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Kupującego myhappyocean jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do wskazanych danych.W celu uniknięcia wątpliwości MyHappyOcean podkreśla, iż nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Kupującego za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych, których treść ma charakter bezprawny.

2. Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz w sposób nienaruszający dóbr osobistych osób trzecich lub interesów myhappyocean.

3. Myhappyocean zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Dokonane przez MyHappyOcean zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty umieszczenia tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. O zmianie Regulaminu myhappyocean poinformuje Kupujących, podając komunikat na stronie Sklepu oraz wysyłając informację Kupującym posiadającym Konta na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Kupujący posiadający Konto może odmówić jej akceptacji, przesyłając e-mail na adres: sklep@myhappyocean.pl. W takim przypadku Konto zostanie zlikwidowane w dniu wejścia zmiany w życie.

5. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian mają zastosowanie dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

7. Wszystkie spory, jakie mogą wyniknąć ze stosowania Regulaminu lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, będą rozstrzygane przez sąd powszechny wg właściwości ogólnej.

 

 

pixel