Opłata konsumencka – dyrektywa SUP. Od 01 stycznia 2024 roku weszły w życie przepisy ustawy wprowadzające w Polsce obowiązek pobierania opłaty konsumenckiej od kubków i pojemników jednorazowych zawierających tworzywa sztuczne. Przy składaniu zamówienia w polu uwagi od klienta prosimy o informację jeśli produkty kupione w MyHappyOcean nabyte są na potrzeby własne (UŻYTKOWNIK KOŃCOWY).
ZOBACZ WIĘCEJ!!!

Odstąpienie od umowy

(…………………………………) (………………………………….)

(dane konsumenta) (miejscowość, data)

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej w dniu ....................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przelewem

na konto nr ........................................................................................................................... prowadzone przez bank …………………………………………………..

Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu.

 

 

(……………………………………………..)

(podpis Konsumenta )

pixel